1 Budsjett 2016, Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Opne dokument